Aanpassing van de voorwaarden projectsubsidies voor fauna-akkers en poelen

Recent heeft ANB, onder andere in aftoetsing met het Kenniscentrum van HVV, de voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie voor de inzaai van fauna-akkers en de subsidies voor de (her)aanleg of het ruimen van poelen aangepast. Er worden wat betreft de fauna-akkermengsels niet langer een minimaal aandeel opgelegd van componenten zoals granen, kolen, … De mogelijkheden voor het toepassen van waardevolle fauna-akkermengsels of combinaties van fauna-akkermengsels worden verbreed, en er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen faunamengsels voor akkervogels en faunamengsels voor wildsoorten voor de bepaling van de grootte van de subsidie. De subsidie voor de (her)aanleg en het ruimen van poelen zal anders worden berekend dan vroeger.

Open bijlage